Penggunaan Laman Web Ini

sam ink menggunakan laman web ini

Peraturan dan peraturan berikut dikenakan kepada semua pelawat atau pengguna laman web ini. Dengan mengakses Laman Web ini, pengguna mengakui penerimaan terma dan syarat ini. Inkjet Systems Private Limited ( SAM★INK® ) berhak untuk menukar peraturan dan peraturan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan ini, SAM★INK® berhak untuk mendapatkan semua remedi yang tersedia mengikut undang-undang dan dalam ekuiti untuk pelanggaran tersebut. Peraturan dan peraturan ini terpakai untuk semua lawatan ke tapak Web SAM★INK® , sekarang dan pada masa hadapan.

Lesen Terhad
Pilihan Undang-undang
Tanda dagangan
Penafian
Laman Web Pihak Ketiga
Privasi
Borang Pemberitahuan Faks

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB KAMI, ANDA MENENTUKAN PENERIMAAN ANDA TERHADAP PERATURAN DAN PERATURAN NOTIS UNDANG-UNDANG INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN PERATURAN DAN PERATURAN NOTIS UNDANG-UNDANG INI, ANDA TIDAK PERLU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI.

Jika anda ingin mempunyai sebarang soalan berkaitan bahagian ini, sila hubungi saya di +65.6333-3302 atau e-mel saya di sam@sam-ink.com dan saya amat berbesar hati untuk menjelaskannya dengan anda.
Salam hormat,
Sam Leong.

Lesen Terhad

SAM★INK® dengan ini membenarkan anda untuk menyalin bahan yang diterbitkan oleh SAM★INK® di tapak Web ini semata-mata untuk kegunaan bukan komersial dalam organisasi anda bagi tujuan menilai produk SAM★INK® untuk pembelian. Tiada penggunaan lain maklumat ini dibenarkan. Sebagai pertimbangan kebenaran ini, anda bersetuju bahawa mana-mana salinan bahan ini yang anda buat, akan mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain dalam bentuk dan cara yang sama seperti yang asal. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, tiada apa yang terkandung di sini boleh ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak di bawah mana-mana paten, tanda dagangan atau hak cipta SAM★INK® atau mana-mana pihak ketiga.

SEMUA KANDUNGAN LAMAN INI DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA. KECUALI YANG DIBENARKAN SECARA KHUSUS DI SINI, TIADA SEBAHAGIAN MAKLUMAT DI LAMAN WEB INI BOLEH DIKELUARKAN SEMULA DALAM APA-APA BENTUK, ATAU DENGAN APA-APA CARA, TANPA KEBENARAN BERTULIS TERLEBIH DAHULU DARIPADA SAM★INK® . PELAWAT ATAU PENGGUNA TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENGUBAH SUAI, MENGEDAR, MENERBIT, MENGHANTAR ATAU MENCIPTA KARYA TURUN BAGI MANA-MANA ​​BAHAN YANG TERDAPAT DI LAMAN WEB INI UNTUK SEBARANG TUJUAN AWAM ATAU KOMERSIAL.

Pilihan Undang-undang; Pematuhan Undang-undang yang Terpakai

Akses pengguna ke tapak web ini dikawal oleh semua undang-undang Persekutuan, Negeri dan tempatan yang berkenaan. Akses anda kepada dan penggunaan anda ke atas Laman Web ini akan dikawal oleh undang-undang Singapura, dan pihak-pihak bersetuju secara tidak boleh ditarik balik bahawa sebarang tindakan yang melibatkan penguatkuasaan jika perjanjian atau kandungan di Laman Web ini mesti dibawa ke Mahkamah Singapura. Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara pihak berkenaan dengan perkara perkara di sini, dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan terdahulu antara pihak berkenaan dengan perkara tersebut.

Tanda Dagangan

Tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di laman web ini adalah hak milik SAM★INK® atau pihak ketiga yang lain. Pengguna tidak dibenarkan menggunakan tanda ini tanpa kebenaran bertulis daripada SAM★INK® atau pihak ketiga yang mungkin memiliki tanda tersebut. Sila lihat senarai lengkap tanda dagangan SAM★INK® .

Penafian Umum

Walaupun SAM*INK® telah cuba memberikan maklumat yang tepat pada tapak Web ini, SAM*INK® tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan maklumat tersebut. SAM*INK® boleh menukar maklumat atau produk yang dinyatakan pada bila-bila masa tanpa notis. Sebutan produk atau perkhidmatan bukan SAM*INK® adalah untuk maklumat sahaja dan bukan merupakan pengendorsan mahupun pengesyoran.

SEMUA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN DI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DENGAN SEMUA KESALAHAN TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. SAM*INK® DAN PEMBEKALNYA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERNYATA MAUPUN TERSIRAT TERMASUK, TANPA HAD, YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN YANG TIMBUL DARIPADA KURSUS PRA URUSAN, PENGGUNAAN. SAM*INK® DAN PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TERMASUK LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, AKIBAT ATAU SAMPINGAN DALAM MANA-MANA ​​JENIS TERMASUK, TANPA HAD, KEUNTUNGAN ATAU HASIL KERUGIAN, KOS PENGGANTIAN UNTUK TARIKH TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN INI ATAU MANA-MANA ​​PRODUK SAM*INK®, ATAU SEBARANG KEROSAKAN TERSEBUT AKIBAT PENGGUNAAN ATAU KEPERCAYAAN KEPADA MANA-MANA ​​MAKLUMAT YANG DIBENTANGKAN, WALAUPUN SAM*INK® ATAU PENASIHATNYA TELAH DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

Laman Web Pihak Ketiga

Tapak Web SAM*INK® mungkin mengandungi pautan ke tapak Web pihak ketiga, yang tidak berada di bawah kawalan SAM*INK®. SAM*INK® tidak membuat sebarang representasi tentang mana-mana tapak Web lain yang anda boleh akses melalui tapak Web SAM*INK®. Apabila anda mengakses tapak Web bukan SAM*INK®, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan SAM*INK® tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat, data, pendapat, nasihat atau kenyataan yang dibuat di tapak ini. SAM*INK® menyediakan pautan ini semata-mata sebagai kemudahan dan kemasukan pautan tersebut tidak membayangkan bahawa SAM*INK® menyokong atau menerima sebarang tanggungjawab untuk kandungan atau penggunaan untuk tapak Web tersebut.

Maklumat Sulit dan Dasar Privasi

Inkjet Systems Private Limited (SAM*INK®) komited untuk menghormati privasi pelanggan kami dan pelawat ke tapak web kami. SAM*INK® menyediakan penyata ini untuk memaklumkan anda tentang Dasar Privasi kami, untuk memberitahu anda maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya, serta cara anda boleh mengakses maklumat ini dan meminta perubahan padanya. Dasar privasi ini mewakili amalan dan prosedur semasa kami. Kami, dari semasa ke semasa, menyemak dan menyemak semula amalan dan prosedur ini. Sebarang perubahan penting yang kami buat pada Dasar Privasi akan disiarkan dalam bahagian tapak web ini dan diserlahkan selama tiga puluh hari. Sila semak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Dasar Privasi ini mentadbir semua tapak web milik dan gabungan SAM*INK® serta anak syarikat milik penuh kami.

Maklumat Pengenalan Peribadi Yang Kami Kumpul

Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi ialah maklumat yang mengenal pasti anda atau yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau menghubungi anda, secara fizikal atau dalam talian. Maklumat ini termasuk: nama anda, alamat e-mel anda, alamat anda, nombor telefon anda, nombor keselamatan sosial anda dan nombor kad kredit anda. Kami hanya mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dengan persetujuan anda. Anda boleh melawati tapak web kami tanpa memberikan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Walau bagaimanapun, beberapa bahagian tapak web kami mungkin hanya boleh diakses oleh pengguna yang telah mendaftar dengan kami sebelum ini dan yang memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran atau prosedur log masuk.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi Anda

SAM*INK® tidak menjual maklumat peribadi anda kepada orang lain. Untuk menyokong dan meningkatkan hubungan pelanggan kami dengan anda, kami mungkin menggunakan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi dalam syarikat kami dan kami mungkin berkongsi dengan syarikat gabungan SAM*INK® dan anak syarikat milik penuh yang lain. Di samping itu, kami mungkin berkongsi maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi dengan syarikat pihak ketiga, seperti pembekal dan pengirim, setakat yang diperlukan untuk mengisi dan memproses pesanan anda dan untuk memastikan bahawa anda menerima perkhidmatan pelanggan terbaik yang mungkin. Kadangkala, kami mungkin dikehendaki mendedahkan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi berkaitan dengan penyiasatan penguatkuasaan undang-undang, pencegahan penipuan atau tindakan undang-undang lain. Sebarang penggunaan lain maklumat pengenalan peribadi anda hanya akan dibuat dengan persetujuan anda.

Menyemak dan Mengubah Maklumat Pengenalan Peribadi Anda

Untuk menyemak atau menukar maklumat pengenalan peribadi anda yang disimpan dalam akaun anda, anda mesti menghubungi pegawai perlindungan data kami di sam@sam-ink.com. Anda juga boleh meminta untuk melihat semua maklumat pengenalan peribadi anda yang telah kami simpan dalam fail kami dengan mengemukakan permintaan bertulis yang menyatakan tujuan kepada: Jabatan Undang-undang, Inkjet Systems Private Limited, 16 Kallang Place #04-22. Singapura 339156.

Bidang kuasa

Bidang kuasa eksklusif dan tempat untuk sebarang pertikaian mengenai Dasar Privasi ini hendaklah di mana-mana mahkamah persekutuan atau negeri yang mempunyai bidang kuasa berwibawa yang terletak di Singapura.

Tarikh kuat kuasa

Dasar Privasi ini berkuat kuasa mulai 08 Ogos 2008; dikemas kini pada 11 Disember 2015.

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB KAMI, ANDA MENENTUKAN PENERIMAAN ANDA TERHADAP DASAR PRIVASI INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN DASAR PRIVASI INI, ANDA TIDAK PERLU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI.