Kelakuan Perniagaan

perniagaan dakwat sam
Kami melakukan perkara yang betul setiap hari

Setiap pekerja SAM★INK® ''Syarikat'' mempunyai budaya etika korporat & kewarganegaraan yang kukuh:

  1. Integriti tanpa kompromi ialah kekal dengan apa yang kita percayai. Kami percaya pada kejujuran, keadilan dan melakukan perkara yang betul tanpa kompromi, walaupun keadaan menyukarkan.
  2. Penghormatan berterusan terhadap orang adalah melayan semua orang dengan bermaruah, sebagaimana kita ingin dilayan diri kita sendiri. Penghormatan berterusan dikenakan kepada setiap individu yang kita berinteraksi di seluruh dunia.

Tatakelakuan Perniagaan telah menyediakan panduan pekerja kami untuk aktiviti perniagaan mereka, meletakkan keutamaan untuk mewujudkan kepercayaan dengan pihak berkepentingan kami.

Jawatankuasa etika ditubuhkan untuk membenarkan akses kepada syarikat bagi mana-mana pihak yang berminat dengan kebimbangan mengenai perakaunan, kawalan dalaman atau hal audit SAM★INK®.

TATAKELAKUAN PERNIAGAAN:

Tatakelakuan Perniagaan ini ialah panduan untuk membantu kakitangan memenuhi piawaian etika tinggi SAM★INK® -- dan piawaian mereka sendiri. Ia meringkaskan falsafah bahawa Syarikat & kakitangannya perlu menjalankan diri mereka. Kod ini bukanlah kontrak mahupun manual komprehensif yang merangkumi setiap situasi yang mungkin dihadapi oleh kakitangan kita di seluruh dunia. Ia menyerlahkan isu utama & mengenal pasti dasar & sumber untuk membantu kakitangan kami mencapai keputusan yang akan membanggakan SAM★INK®.

Setiap kakitangan bertanggungjawab untuk mematuhi Kod ini yang terpakai pada kerja kita. Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai tindakan yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika, bincangkannya dengan penyelia anda dan hubungi jawatankuasa Etika. Kegagalan untuk mematuhi Kod ini akan membawa kepada langkah-langkah tatatertib yang sesuai dengan pelanggaran, sehingga & termasuk pemecatan. Setiap kakitangan dijangka membaca keseluruhan Tatakelakuan Perniagaan. Tiada kod boleh menjamin tingkah laku beretika. Hanya kita sendiri yang boleh.

Eksekutif SAM★INK® dijangka memimpin mengikut piawaian kelakuan beretika kami, dalam kedua-dua perkataan & tindakan. Eksekutif bertanggungjawab untuk mempromosikan komunikasi dua hala yang terbuka & jujur. Eksekutif mesti menjadi aktivis positif & teladan yang menunjukkan rasa hormat & pertimbangan untuk setiap rakan sekerja kita. Eksekutif mesti tekun mencari tanda-tanda bahawa kelakuan tidak beretika atau menyalahi undang-undang telah berlaku & melaporkannya. Jika anda mempunyai kebimbangan tentang aktiviti tidak beretika atau menyalahi undang-undang, anda dijangka mengambil tindakan yang sewajarnya & konsisten, & memaklumkan penyelia anda, & jawatankuasa Etika.

KEPADA PEKERJA: Kami menghormati maruah setiap kakitangan.

Hormat berterusan: Kami akan melayan satu sama lain dengan hormat & adil pada setiap masa, sama seperti kami ingin dilayan diri kami sendiri. Kami akan menghargai perbezaan individu yang pelbagai dari seluruh dunia. Keputusan pekerjaan akan berdasarkan sebab perniagaan, seperti kelayakan, bakat, & pencapaian, & akan mematuhi undang-undang pekerjaan tempatan & nasional.

Gangguan: Kelakuan kesat, mengganggu atau menyinggung perasaan tidak boleh diterima, sama ada lisan, fizikal atau visual. Contohnya termasuk komen menghina berdasarkan ciri kaum atau etnik & dorongan seksual yang tidak diingini. Kami digalakkan untuk bersuara jika tingkah laku rakan sekerja membuatkan kami tidak selesa & melaporkan gangguan jika ia berlaku.

Keselamatan & kesihatan: Kita semua bertanggungjawab untuk mengekalkan tempat kerja yang selamat dengan mematuhi peraturan & amalan keselamatan & kesihatan. Kami bertanggungjawab untuk segera melaporkan kemalangan, kecederaan, & peralatan, amalan atau keadaan yang tidak selamat kepada penyelia atau orang lain yang ditetapkan. SAM★INK® komited untuk memastikan tempat kerjanya bebas daripada bahaya.

Untuk melindungi keselamatan semua pekerja, setiap daripada kita mesti melaporkan diri untuk bekerja bebas daripada pengaruh sebarang bahan yang boleh menghalang kita daripada menjalankan aktiviti kerja dengan selamat & berkesan.

Ancaman atau tindakan keganasan atau ugutan fizikal adalah dilarang.

KEPADA PELANGGAN: Kami memperoleh kesetiaan pelanggan dengan menunaikan janji kami.

Kualiti & keselamatan produk: Mengekalkan reputasi berharga SAM★INK® memerlukan pematuhan proses kualiti & keperluan keselamatan kami. Kami merosakkan nama baik kami jika kami menghantar produk atau menyampaikan perkhidmatan yang gagal memenuhi piawaian SAM★INK®.

Jualan & Pemasaran: Kami akan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan kami dengan menunjukkan secara jujur ​​& integriti. Pemasaran dan pengiklanan kami adalah tepat dan benar. Mesej yang mengelirukan dengan sengaja, peninggalan fakta penting atau dakwaan palsu tentang tawaran pesaing kami adalah tidak boleh diterima.

Kami akan memperoleh perniagaan secara sah dan beretika. Rasuah atau sogokan tidak boleh diterima. Panduan mengenai hadiah pelanggan, perjalanan dan hiburan terdapat dalam bahagian Konflik Kepentingan Tatakelakuan ini.

Maklumat pelanggan: Kami mesti melindungi maklumat pelanggan yang sensitif, peribadi atau sulit - sama seperti kami melindungi maklumat kami sendiri. Hanya mereka yang mempunyai keperluan untuk mengetahui harus mempunyai akses kepada maklumat sulit.

Pelanggan kerajaan: Kita mesti mengambil perhatian khusus untuk mematuhi semua kewajipan undang-undang dan kontrak dalam berurusan dengan kerajaan. Kerajaan negara dan tempatan di seluruh dunia mempunyai undang-undang dan peraturan perolehan yang khusus dan pelbagai yang telah diwujudkan untuk melindungi kepentingan awam. Undang-undang ini secara amnya melarang atau meletakkan had ketat pada hadiah, hiburan dan perjalanan yang ditawarkan kepada pegawai kerajaan. Mereka juga sering memohon kepada pengambilan pegawai semasa atau baru bersara dan keluarga mereka dan kepada sebarang kelakuan yang mungkin dilihat sebagai mempengaruhi secara tidak wajar membuat keputusan objektif. Banyak undang-undang lain mengawal ketat amalan perakaunan dan pengebilan untuk memenuhi kontrak dan subkontrak kerajaan.

Kod ini digunakan untuk semua kakitangan SAM★INK® di seluruh dunia. Apabila Syarikat menggunakan pembekal atau subkontraktor untuk memenuhi komitmen kami, kami juga mungkin bertanggungjawab untuk menyampaikan keperluan kerajaan yang unik ini kepada pihak ketiga tersebut. Kakitangan yang berurusan dengan pegawai dan kontrak kerajaan bertanggungjawab untuk mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

KEPADA RAKAN NIAGA: Membina hubungan berkualiti dengan syarikat lain memberi kita kelebihan daya saing.

Menjalankan perniagaan dengan orang lain: Kami tidak akan menjalankan perniagaan dengan orang lain yang berkemungkinan merosakkan reputasi SAM★INK®. Sebagai contoh, kita akan mengelak daripada melakukan perniagaan dengan orang lain yang secara sengaja dan berterusan melanggar undang-undang. Undang-undang ini termasuk, sebagai contoh, statut alam sekitar, pekerjaan, keselamatan dan antirasuah tempatan. Semua pengaturan dengan pihak ketiga mesti mematuhi dasar dan undang-undang SAM★INK®. Kami tidak akan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan sebarang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Ejen & perunding: Kadar komisen atau yuran yang dibayar kepada pengedar, pengedar, ejen, pencari atau perunding mestilah munasabah berhubung dengan nilai produk atau kerja yang sebenarnya sedang dilakukan, selaras dengan undang-undang, dasar dan amalan tempatan. Kami tidak akan membayar komisen atau yuran yang kami ada sebab untuk percaya akan menjadi rasuah.

Amalan pembelian: keputusan pembelian mesti dibuat semata-mata atas kepentingan terbaik SAM★INK®. Pembekal memenangi perniagaan Syarikat berdasarkan kesesuaian produk atau perkhidmatan, harga, penghantaran dan kualiti. Perjanjian pembelian hendaklah didokumenkan dan mengenal pasti dengan jelas perkhidmatan atau produk yang akan disediakan, asas untuk memperoleh bayaran dan kadar atau yuran yang berkenaan. Jumlah bayaran mestilah setimpal dengan perkhidmatan atau produk yang disediakan.

KEPADA PEMEGANG SAHAM: Kami akan menganggap pelaburan pemegang saham kami seolah-olah pelaburan kami sendiri.

Melindungi aset SAM*INK: Kami bertanggungjawab untuk melindungi aset yang diamanahkan kepada kami daripada kehilangan, kerosakan, penyalahgunaan atau kecurian. Aset kami, seperti dana, produk atau komputer, hanya boleh digunakan untuk tujuan perniagaan dan tujuan lain yang diluluskan oleh eksekutif. Aset kita tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar undang-undang.

Maklumat proprietari: Kami akan melindungi semua maklumat proprietari dengan menandakan maklumat dengan sewajarnya, memastikannya selamat dan mengehadkan akses kepada mereka yang mempunyai keperluan untuk mengetahui untuk melakukan tugas mereka. Maklumat proprietari termasuk sebarang maklumat yang tidak diketahui umum dan berguna kepada SAM★INK® atau akan membantu pesaing. Ia juga termasuk maklumat proprietari yang telah diamanahkan oleh pembekal, pelanggan dan orang lain kepada kami. Kewajipan untuk mengekalkan maklumat proprietari berterusan walaupun selepas pekerjaan tamat.

Maklumat dalaman dan perdagangan sekuriti: Pekerja SAM★INK® tidak dibenarkan berdagang dalam sekuriti atau apa-apa jenis harta lain berdasarkan maklumat penting yang datang daripada pekerjaan mereka jika maklumat tersebut belum dilaporkan secara terbuka. Adalah bertentangan dengan undang-undang banyak negara, termasuk Singapura, untuk berdagang atau 'memberi tip' kepada orang lain yang mungkin membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat pekerjaan dalaman. Contohnya, menggunakan maklumat bukan awam untuk membeli atau menjual stok pembekal atau pelanggan SAM★INK® adalah dilarang.

Ketepatan rekod syarikat: Untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab, kami memerlukan rekod dan pelaporan maklumat yang jujur ​​dan tepat. Ini termasuk data seperti kualiti, keselamatan dan rekod peribadi, serta semua rekod kewangan. Semua buku, rekod dan akaun kewangan mesti menggambarkan urus niaga dan peristiwa dengan tepat dan mesti mematuhi kedua-dua prinsip perakaunan yang diperlukan dan sistem kawalan dalaman SAM★INK®. Tiada entri palsu atau tiruan boleh dibuat. Apabila pembayaran dibuat, ia hanya boleh digunakan untuk tujuan yang dinyatakan pada dokumen sokongan.

Merekod dan mengekalkan komunikasi perniagaan: Semua rekod dan komunikasi perniagaan hendaklah jelas, benar dan tepat. Rekod dan komunikasi perniagaan sering menjadi litigasi awam, penyiasatan kerajaan dan media. Kami akan mengelakkan keterlaluan, bahasa yang berwarna-warni, tekaan, kesimpulan undang-undang, dan kenyataan atau perwatakan yang menghina orang dan syarikat. Ini terpakai kepada semua jenis komunikasi, termasuk e-mel dan nota atau memo tidak rasmi. Rekod mesti disimpan dan dimusnahkan mengikut dasar pengekalan rekod SAM★INK®.

Audit dan penyiasatan: Kakitangan SAM★INK® dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dengan semua audit dan penyiasatan seperti yang diminta oleh syarikat. Kami juga akan bekerjasama dengan permintaan yang munasabah untuk maklumat daripada agensi kerajaan dan pengawal selia dan berunding dengan jawatankuasa Etika sebelum menjawab sebarang permintaan bukan rutin. Semua maklumat mestilah benar dan tepat. Kami tidak akan menyembunyikan, mengubah atau memusnahkan dokumen atau rekod sebagai tindak balas kepada penyiasatan atau permintaan lain yang sah.

KEPADA PESAING: Kami bersaing secara agresif & berintegriti.

Maklumat persaingan: Kita tidak boleh menggunakan sebarang kaedah yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika untuk mengumpulkan maklumat persaingan. Mencuri maklumat proprietari, memiliki maklumat rahsia perdagangan yang diperoleh tanpa kebenaran pemilik atau mendorong pendedahan sedemikian oleh pekerja syarikat lain dahulu atau sekarang adalah dilarang. Jika maklumat diperoleh secara tidak sengaja yang mungkin merupakan rahsia dagangan atau maklumat sulit perniagaan lain, atau jika kami mempunyai soalan tentang kesahihan pengumpulan maklumat, kami harus merujuk kepada jawatankuasa Etika.

Persaingan adil dan antitrust: SAM★INK® dan semua pekerja kami dikehendaki mematuhi undang-undang antitrust dan persaingan tidak adil di banyak negara tempat kami menjalankan perniagaan. Undang-undang ini adalah kompleks dan berbeza dari satu negara ke negara. Mereka biasanya mengambil berat:

- Perjanjian dengan pesaing yang membahayakan pelanggan, termasuk penetapan harga, penipuan bida dan perjanjian untuk tidak bersaing untuk pelanggan atau kontrak.

- Perjanjian yang secara tidak munasabah mengehadkan kebebasan pelanggan atau pembekal untuk menjual produk, termasuk menetapkan harga jualan semula produk atau perkhidmatan secara tidak wajar menyelaraskan penjualan produk, teknologi atau perkhidmatan pada perjanjian untuk membeli produk SAM★INK® yang lain dan perkhidmatan.

- Percubaan untuk memonopoli, contohnya, dengan menyalahgunakan kedudukan dominan dalam pasaran secara tidak adil untuk menghalang orang lain daripada bersaing.

Kakitangan SAM★INK® yang mempersoalkan sama ada tindakan boleh melanggar undang-undang persaingan harus berbincang dengan jawatankuasa Etika.

Kepada komuniti: Sebagai warga korporat global, kami menyediakan produk & perkhidmatan yang memberi manfaat kepada orang ramai di seluruh dunia.

Khidmat masyarakat: Kami berkhidmat kepada masyarakat dengan menyediakan produk dan perkhidmatan yang meningkatkan kehidupan pada harga yang berpatutan, dan dengan aktif menyokong komuniti tempat kami beroperasi. SAM★INK® dan pekerjanya di seluruh dunia memberikan sokongan kewangan dan sukarela kepada program komuniti yang berfaedah.

Aktiviti komuniti peribadi: Pekerja SAM★INK® bebas untuk menyokong organisasi komuniti, amal dan politik serta tujuan pilihan mereka; asalkan mereka menjelaskan bahawa pandangan dan tindakan mereka bukanlah pandangan SAM★INK®. Aktiviti luar pekerja tidak boleh mengganggu prestasi kerja. Tiada kakitangan boleh menekan kakitangan lain untuk menyatakan pandangan yang bertentangan dengan kepercayaan peribadi atau menyumbang kepada atau menyokong tujuan politik, agama atau amal.

Alam Sekitar: Kami menghormati alam sekitar dengan mematuhi semua undang-undang alam sekitar yang terpakai di semua negara tempat kami menjalankan operasi. SAM★INK® komited untuk melindungi alam sekitar dengan meminimumkan kesan alam sekitar dari operasi kami dan mengendalikan perniagaan kami dengan cara yang memupuk penggunaan mampan sumber semula jadi dunia. Beritahu pihak pengurusan jika bahan berbahaya bersentuhan dengan alam sekitar atau dikendalikan atau dibuang dengan tidak betul.

Berkomunikasi dengan khalayak luar: SAM★INK® akan memberikan maklumat yang adil, tepat, tepat pada masanya dan mudah difahami kepada orang ramai. Untuk memastikan pengendalian yang profesional dan konsisten, permintaan daripada media hendaklah dimajukan kepada jawatankuasa etika. Malangnya, ramai orang yang ditemu bual yang berniat baik telah disalahtafsirkan cerita mereka oleh wartawan. Biarkan pakar menangani situasi sedemikian. Permintaan daripada penganalisis kewangan dan pemegang saham mesti dimajukan kepada jawatankuasa etika.

KEPADA KERAJAAN: Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, adalah menjadi kewajipan kita untuk mematuhi undang-undang.

Pematuhan undang-undang: Kakitangan SAM★INK® di seluruh dunia mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di mana-mana sahaja kita menjalankan perniagaan. Tekanan yang dirasakan daripada penyelia atau tuntutan disebabkan keadaan perniagaan bukanlah alasan untuk melanggar undang-undang. Apabila kami mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan tentang kesahihan sesuatu tindakan, kami bertanggungjawab untuk menyemak dengan pihak pengurusan dan jawatankuasa etika.

Aktiviti politik SAM★INK®: Tiada pekerja boleh, kecuali dengan kelulusan daripada jawatankuasa etika, membuat sebarang sumbangan politik untuk syarikat atau menggunakan nama, dana, harta, peralatan atau perkhidmatan Syarikat untuk sokongan parti politik, inisiatif, jawatankuasa, atau calon. Ini termasuk sebarang sumbangan bernilai. Aktiviti melobi atau kontrak kerajaan bagi pihak Syarikat, selain daripada aktiviti jualan, hendaklah diselaraskan dengan jawatankuasa etika.

Undang-undang anti-rasuah: SAM★INK® mematuhi perjanjian dan undang-undang anti-rasuah negara tempat ia menjalankan perniagaan. Kakitangan syarikat tidak akan secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau membuat bayaran rasuah kepada pegawai kerajaan, termasuk pekerja perusahaan milik kerajaan.

Melintasi sempadan negara: Apabila mengimport atau mengeksport produk, perkhidmatan, maklumat atau teknologi, SAM★INK® mematuhi undang-undang, peraturan dan sekatan negara yang terpakai dan negara lain. Apabila kita melancong ke antarabangsa atas perniagaan Syarikat, kita tertakluk kepada undang-undang yang mengawal perkara yang kita import dan eksport. Pekerja bertanggungjawab untuk mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan mereka dan untuk menyemak dengan pengurus pematuhan import/eksport mereka apabila ragu-ragu.

UNTUK MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN: Kami membuat keputusan perniagaan berdasarkan kepentingan terbaik SAM★INK®.

Panduan umum: Keputusan dan tindakan perniagaan mestilah berdasarkan kepentingan terbaik SAM★INK® dan tidak boleh didorong oleh pertimbangan atau perhubungan peribadi. Hubungan dengan bakal atau pembekal sedia ada, kontraktor, pelanggan, pesaing atau pengawal selia tidak boleh menjejaskan pertimbangan bebas dan wajar kami bagi pihak SAM★INK®. Pekerja dikehendaki mendedahkan sebarang situasi yang mungkin, atau kelihatan sebagai, konflik kepentingan, mengikut dasar. Apabila ragu-ragu, lebih baik untuk mendedahkan.

Pekerjaan luar: Kakitangan SAM★INK® mungkin tidak bekerja atau menerima bayaran untuk perkhidmatan daripada mana-mana pesaing, pelanggan, pengedar atau pembekal Syarikat tanpa kelulusan mengikut polisi. Sebarang aktiviti luar mesti diasingkan dengan ketat daripada pekerjaan Syarikat dan tidak boleh menjejaskan prestasi kerja di Syarikat. Kemahiran yang dipelajari dan digunakan di Syarikat tidak boleh digunakan dengan cara yang boleh menjejaskan perniagaan Syarikat.

Keahlian Lembaga Pengarah: Berkhidmat dalam lembaga pengarah atau badan serupa untuk syarikat luar atau agensi kerajaan memerlukan kelulusan awal mengikut dasar. Membantu komuniti dengan berkhidmat dalam lembaga bukan untung atau organisasi komuniti adalah digalakkan dan tidak memerlukan kelulusan terlebih dahulu.

Ahli keluarga dan hubungan peribadi yang rapat: Kami mungkin tidak menggunakan pengaruh peribadi untuk meminta SAM★INK® menjalankan perniagaan dengan syarikat yang ahli keluarga atau rakan kita mempunyai minat. Kita harus mendedahkan sebarang hubungan rapat yang mungkin menunjukkan bahawa kita boleh memihak kepada syarikat lain sehingga merugikan jika kepentingan SAM★INK®.

Pelaburan: Pekerja mungkin tidak membenarkan pelaburan mereka mempengaruhi, atau kelihatan mempengaruhi, pertimbangan bebas mereka bagi pihak SAM★INK®. Ini boleh berlaku dalam pelbagai cara, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan konflik kepentingan jika pekerja mempunyai pelaburan dalam pesaing, pembekal, pelanggan atau pengedar dan keputusannya mungkin mempunyai kesan perniagaan kepada pihak luar ini. Jika terdapat sebarang keraguan tentang bagaimana sesuatu pelaburan itu boleh dilihat, ia harus didedahkan kepada jawatankuasa Etika. Kami juga dilarang daripada membeli secara langsung atau tidak langsung, atau sebaliknya memperoleh hak ke atas mana-mana harta atau bahan apabila kami mengetahui bahawa Syarikat mungkin berminat untuk mengejar peluang sedemikian dan maklumat itu tidak terbuka.

Hadiah: Hadiah tidak selalunya objek fizikal. Ia juga mungkin perkhidmatan, bantuan, pinjaman atau item lain yang bernilai.

Hadiah kepada pekerja SAM★INK®: kami tidak menerima sogokan, hadiah mewah atau terima kasih. Kami boleh menerima item yang bernilai nominal, seperti barangan promosi yang mengandungi nama syarikat lain. Kami tidak akan menerima apa-apa yang mungkin menunjukkan bahawa pertimbangan kami untuk SAM★INK® akan terjejas akibatnya. Kami mungkin tidak menerima pinjaman peribadi khas atau kadar dikurangkan hasil daripada kedudukan kami dengan Syarikat. Dalam situasi yang jarang berlaku, adalah tidak praktikal atau berbahaya untuk menolak hadiah. Jika ini berlaku, bincangkan keadaan dengan jawatankuasa Etika.

Hadiah Diberikan oleh SAM★INK®: Sesetengah situasi perniagaan memerlukan pemberian hadiah. Hadiah kita mestilah sah, munasabah dan diluluskan oleh jawatankuasa etika. Pekerja syarikat tidak pernah membayar rasuah. Amalan pemberian hadiah berbeza antara budaya. Dasar dan garis panduan hadiah tempatan kami menangani perkara ini. Kami tidak akan memberikan sebarang hadiah jika ia dilarang oleh undang-undang atau dasar organisasi penerima. Sebagai contoh, kakitangan banyak entiti kerajaan di seluruh dunia dilarang menerima hadiah. Jika ragu-ragu, semak dahulu.

Hiburan pekerja SAM★INK®: Kami mungkin menerima hiburan yang munasabah dalam konteks jika perniagaan dan yang memajukan kepentingan Syarikat. Contohnya, menemani rakan perniagaan ke acara kebudayaan atau sukan tempatan atau ke jamuan perniagaan boleh diterima dalam kebanyakan kes. Hiburan yang mewah atau kerap mungkin kelihatan mempengaruhi pertimbangan bebas kami bagi pihak SAM★INK®. Jika jemputan kelihatan tidak sesuai, kita mesti menolak tawaran itu atau membayar nilai sebenar hiburan itu sendiri. Menerima hiburan yang mungkin kelihatan tidak sesuai harus dibincangkan dengan jawatankuasa Etika, terlebih dahulu jika boleh.

Hiburan oleh SAM★INK®: Kami mungkin menyediakan hiburan yang munasabah dalam konteks perniagaan Syarikat. Jika kami mempunyai kebimbangan sama ada menyediakan hiburan adalah sesuai, kami akan membincangkannya dengan jawatankuasa etika terlebih dahulu. Hiburan pegawai kerajaan mungkin dilarang oleh undang-undang. Dapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan dalam setiap kejadian.

Penerimaan Perbelanjaan Perjalanan: Pekerja SAM★INK® boleh menerima pengangkutan dan penginapan yang disediakan oleh pembekal Syarikat atau pihak ketiga lain jika perjalanan adalah untuk perniagaan dan diluluskan terlebih dahulu oleh penyelia pekerja. Semua perjalanan yang diterima mesti direkodkan dengan tepat dalam rekod perbelanjaan perjalanan kami.

Menyediakan Perjalanan: Melainkan dilarang oleh undang-undang atau dasar organisasi penerima. SAM★INK® boleh membayar perbelanjaan pengangkutan dan penginapan yang ditanggung oleh pelanggan, ejen atau pembekal, jika untuk tujuan perniagaan yang sah dan diluluskan oleh pihak pengurusan. Semua perjalanan oleh pegawai kerajaan yang ditaja atau dibayar oleh Syarikat mesti diluluskan terlebih dahulu oleh jawatankuasa Etika.

BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN?

Ada soalan tentang Tatakelakuan Perniagaan SAM★INK®? Tempat pertama untuk dihubungi ialah penyelia atau pengurus anda. Jika anda tidak selesa membincangkan isu ini dengan penyelia anda, sila berbincang dengan ahli pengurusan lain, Sumber Manusia atau jawatankuasa Etika sam@sam-ink.com . Dasar pintu terbuka kami bermakna anda boleh mendekati mana-mana peringkat pengurusan dengan kebimbangan anda.

Alangkah baiknya jika perkara yang betul untuk dilakukan sentiasa jelas. Walau bagaimanapun, dalam dunia perniagaan sebenar, perkara tidak selalunya jelas. Jika anda mendapati diri anda berada dalam situasi di mana 'perkara yang betul' tidak jelas atau melakukan perkara yang betul adalah sukar, ingat kepercayaan utama kami & tanya diri anda: Adakah tindakan saya mencerminkan kepercayaan integriti dan rasa hormat SAM★INK® terhadap pekerja, untuk pelanggan, kepada rakan kongsi perniagaan, kepada pesaing, kepada pemegang saham, kepada kerajaan, dan kepada orang ramai?

Jika anda tidak mahu tindakan anda dilaporkan di media...itu mungkin bukan perkara yang betul untuk dilakukan.

Jika anda menyukai halaman ini, Klik di sini untuk membuat akaun dan mengikuti perkembangan terkini dengan pasaran cetakan format lebar dan besar terkini.

Yang ikhlas,

Sam Leong BSc. MSc. MBA.

Ketua Pegawai Eksekutif SAM★INK® WhatsApp +65 9011-2282.